Trang chủ    SAU ĐẠI HỌC    Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số: 3261/TB-HVBCTT-ĐT

Hà Nội, ngày 30  tháng 9 năm 2016

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016

 

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chủ tịch Hội đồng tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện Báo chí và Tuyên truyền thông báo về việc nhận đơn phúc khảo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2016 như sau:

1.       Thời gian nhận đơn: Từ ngày 30/9/2016 đến hết ngày 14/10/2016 (trong giờ hành chính);

2.       Địa điểm nhận đơn:Phòng Tuyển sinh và Quản lý chương trình - Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền (đơn phúc khảo theo mẫu đăng tải trên Website Học viện Báo chí và Tuyên truyền);

3.       Lệ phí phúc khảo: 60.000đ/môn (nộp tại Phòng Kế hoạch - Tài vụ của Học viện)

Sau ngày 14/10/2016, Hội đồng Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ của Học viện sẽ tiến hành chấm phúc khảo theo Quy chế hiện hành./.

Nơi nhận:

-Ban Giám đốc Học viện;

- Các khoa đào tạo Sau đại học;

- Phòng Kế hoạch - Tài vụ;

- Website Học viện;

- Lưu: VT, ĐT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÓ CHỦ TỊCH HĐTS

 

 

(Đã ký)

 

 

PGS, TS. Lưu Văn An

 

 

 

Download File:

CÁC TIN KHÁC


Trang chủ    |     Giới thiệu      |     Tuyển Sinh       |     Tra cứu điểm thi       |      Hỏi đáp     |       Liên hệ